Общи условия

1. ЗАПИСВАНЕ ЗА ПЪТУВАНЕ
1.1.Записването е възможно по телефон, факс или интернет, чрез турагенти в страната или директно в офиса на туроператора. Резервацията се счита за валидна след сключване на договор за организирано туристическо пътуване и внасяне на депозит.
1. 2. Договорът важи единствено по отношение на изрично описаните в него услуги. Предоставянето на допълнителни услуги се извършва и се отбелязва изрично в договора, като за тях потребителят дължи отделно заплащане в момента на подписването. В случай, че допълнителна туристическа услуга не може да бъде осъществена поради обективни обстоятелства, туроператорът възстановява на туриста пълния размер на платената цена за нея и не дължи други обезщетения или неустойки. Неосъществяването на допълнителна услуга не може да доведе до отказ от страна на туриста от договора за туристическо пътуване.
1. 3. Туроператорът съобразява дейността си с изискванията на Регламент /ЕО/ № 1107 от 2006г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност при пътувания с въздушен транспорт. Потребителят е длъжен да уведоми туроператора при сключване на договора в писмен вид за туристи с увреждания или с ограничена подвижност, като впише съответните обстоятелства в договора.
2. ЦЕНА, ПЛАЩАНЕ И ПРОМЯНА
2.1.Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на туроператора по следната банкова сметка…
Банка: Юробанк И Еф Джи България АД
Клон: Плевен BIC: BPBIBGSF
Сметка: BG 73 BPBI 7923 10 74733901
Банка: УниКредит Булбанк АД
Клон: Плевен BIC: UNCRBGSF
Сметка:BG12UNCR70001523068246
съобразно договореностите в договора.
2.2. Депозит. Ако не е упоменато друго, размерът на депозита е 30 или 50% от общата цена. Потребителят внася депозита в момента на подписването на този договор, ако не е упоменат друг срок.
2.3 Окончателно плащане по основния пакет: ……………. дни преди датата на пътуване, ако не е упоменато друго, но не по-късно от 30 работни дни преди датата на пътуване.
2.4 Други плащания за допълнителни екскурзии или мероприятия по желание на ПОТРЕБИТЕЛЯ отбелязани в сключения договор и невключени в цената на екскурзията по програма се заплащат в лева- в брой или по банков път по сметката на Туроператора по фиксинг на БНБ в деня на подписване на договора, като това се отбелязва в платежното нареждане като допълнителна услуга.
2.5 Възможност за промяна на цената
– Увеличението на цената е възможно, но не по-късно от 20 дни преди деня на пътуването при наличието на една от следните причини: при покачване на цените на горивата, при промяна на стойността на транспортните разходи, изменение на размера на таксите, свързани с пътуването, промяна на валутните курсове, възникнали след подписването на договора.
– Туроператорът се задължава да информира в писмена форма Потребителя чрез Туристическата агенция за промяната в общата цена в срок до 3 дни от възникване на обстоятелствата.
2.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща изискуемата и дължима цена за услугата, която ползва в български лева. Ако има цени, обявени от ТУРОПЕРАТОРА във валута, различна от българския лев, заплащането на услугата от ПОТРЕБИТЕЛЯ се извършва в български лева по основния курс на БНБ в деня на заплащането.
2.7. В случай, че цената не бъде заплатена в посочените в договора срокове, резервацията се анулира и депозитът остава в полза на ТУРОПЕРАТОРА.
3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
3.1. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да запознае ПОТРЕБИТЕЛЯ обстойно с програмата и условията за провеждане на екскурзията и при желание от негова страна да го запише за екскурзията.
3.2. Туроператорът е длъжен да предостави на потребителя подробна информация за организираното пътуване, както и за всички екскурзии и допълнителни услуги, включени в съответната програма.
3.3. След пълно заплащане на цената на програмата, ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ всички необходими документи за пътуването в срок до 5 дни преди обявената дата за пътуване – ваучери, застраховки и самолетни билети.
3.4. ТУРОПЕРАТОРЪТ е осигурил застраховка „Медицински разходи при болест и злополука на туриста” за пътувания извън страната с лимит 1o 000 €-БУЛ ИНС, национален телефонен номер: . 0700 166 33
3.5 При направена значителна промяна в някоя от основните клаузи на Договора, ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава пряко или чрез туристическия агент да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ за промяната в двудневен срок от настъпването и, но не по-късно от 10 дни преди началната дата на пътуването. ПОТРЕБИТЕЛЯ може :
– Да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към Договора, което уточнява тяхното отражение върху цената, или
– Да се откаже от Договора, без да дължи неустойка или обезщетение.
3.6. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да заменя хотелите с такива от същата категория при извънредни обстоятелства /конгреси, симпозиуми, спортни състезания и др./, като своевременно информира ПОТРЕБИТЕЛЯ за това.
3.7. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото при промяна на летищните такси от страна на Авиокомпанията, да промени летищните такси и съответно цената на екскурзията. В такъв случай разликата в летищните такси трябва да бъде доплатена от ПОТРЕБИТЕЛЯ.
3.8 Туроператорът има право във всеки един момент от пътуването едностранно да откаже да предостави част от включените в пакета услуги или прекрати едностранно и с незабавно действие настоящия договор без да дължи неустойки или обезщетения в случай, че туристът с поведението си създава сериозен риск за сигурността или удобството на останалите туристи, на служители или съконтрагенти на туроператора или на държавни или общински служители в приемащата страна или за успешното продължаване на пътуването. В този случай туроператорът не дължи връщане на платени от потребителя суми по договора и има право на обезщетение за всички причинени му от неправомерното поведение на клиента/туриста вреди, в случай, че те надхвърлят по стойност цената на туристическия пакет. 3.9 ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен след приемане на предложената от ТУРОПЕРАТОРА програма на пътуване да заплати на ТУРОПЕРАТОРА уговорения депозит при условия и в срок съгласно условията на настоящия договор. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да доплати и останалата част от цената при условия и срок определен в договора.
3.10. Обявените цени по ПРОМОЦИОНАЛНИТЕ И LAST MINUTE ОФЕРТИ се заплащат с пълната им стойност, ако няма друга информация / условия или приложими изисквания.
3.11. ПОТРЕБИТЕЛЯТ дава съгласието си личните му данни да бъдат обработвани и използвани от ТУРОПЕРАТОРА във връзка с изпълнението на сключения договор за организирано пътуване съгласно разпоредбите по чл. 4 ал.2 т. 2,3 и 4 от Закона за защита на личните данни.
3.12. В случай, че малолетни и/или непълнолетни туристи пътуват без и/или само с един родител, респективно законен представител или упълномощен такъв, то родителите/представителите, които не пътуват, трябва да подпишат декларация, която подлежи на нотариална заверка и удостоверява съгласието на декларатора съответното малолетно/непълнолетно лице да пътува ……………………….за периода от ……………….. до ………………. За малолетното/непълнолетното лице ще отговаря ……………………………………………………………………………………………………………………
3.13 При неосъществяване на екскурзията, на ПОТРЕБИТЕЛЯТ се възстановява платения депозит, като се удържат направените разходи за такса виза и такса за обработка и подаване на документи за виза.
3.14 При закупуване на самолетен билет ТУРОПЕРАТОРЪТ предлага полета на ПОТРЕБИТЕЛЯ, след което същия потвърждава полета и неговото закупуване. В случай, че се наложи ваденето на допълнителни визи, които не са обявени предварително в програмата, то същите се заплащат от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ
3.15 При отказ на издаване на виза ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да му се възстанови платения депозит, като се удържа платената от него сума за такса виза и такса за обработка и подаване на документите за виза.
3.16 ПОТРЕБИТЕЛЯТ е задължен да окаже пълно съдействие на ТУРОПЕРАТОРА, като следва да представи в срок всички необходими документи за издаване на виза за желаното от него пътуване.
3.17 ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да спазва точно обявените начални часове за отпътуване .
3.18. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да предяви специални изисквания преди сключването на Договора, за които е постигнато съгласие от страните по Договора.
3.19. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право в месечен срок преди началото на туристическото пътуване да преотстъпва своето пътуване на друго лице след изрично уведомяване на ТУРОПЕРАТОРА и при следните условия:
– При екскурзии с визов режим – преди да се кандидатства за виза и преди да е направено капаро за самолетен билет.
– При екскурзии без визов режим – преди да е направено капаро за самолетен билет.
При прехвърляне на своите права и задължения по договора на трето лице ПОТРЕБИТЕЛЯ остава солидарно отговорен за всички произтичащи задължения. В случаи на прехвърляне , наред с други възможни разходи, се дължи на Туроператора административна такса за прехвърлянето, в размер на действителните разходи, но не по-малко от 30 лв.
3.20. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да предяви рекламации в писмен или устен вид до 14 работни дни след приключване на екскурзията и да ги представи в офиса на Агенцията както и да представи необходимите доказателства за неизпълнението или за некачественото изпълнение на услугата.
3.21 ПОТРЕБИТЕЛЯ има право да приеме промяната в общата цена в срок от 3 дни след като бъде информиран за нея чрез заплащане на дължимата сума.
3.22. В случай на отказ от пътуването Туристът има право: да приеме предложеното му от Туроператора друго пътуване от същото качество, ако има такова отправено предложение от страна на Туроператора; да приеме друго туристическо пътуване с обща цена от по-ниско качество, като разликата му бъде възстановена от Туроператора; да получи обратно в срок от 7 дни след писмения отказ цялата сума платена на Туроператора с изклчение на цената на самолетните билети
4. ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ
4.1. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да променя обявените часове на пътуване поради наложени промени от авиопревозвача или настъпване на други обективни причини, независещи от ТУРОПЕРАТОРА, като уведоми своевременно ПОТРЕБИТЕЛЯ за настъпилите промени.
4.2. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при възникване на затруднения, забавяния и проблеми, свързани със следните фактори, считани за форсмажорни и непреодолими обстоятелства: лоши метеорологични условия, усложнена пътна обстановка, природни бедствия, затруднения, причинени от масови мероприятия (стачки, бунтове, чествания на национални или религиозни празници), както и явления или събития, които не могат да бъдат предвидени и предотвратени от ТУРОПЕРАТОРА.
4.3. При форсмажорни обстоятелства ТУРОПЕРАТОРЪТ възстановява суми, ако събитието е прието като такова от приемащата страна и авиопревозвача, и възстановява действително върнатите суми от контрагентите.
4.4 ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при неправилно попълване на бланката за резервация от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Неправилното попълване на името на ПОТРЕБИТЕЛЯ може да доведе до отказ на граничните власти ПОТРЕБИТЕЛЯ да бъде допуснат в съответната страна и отказ на настаняване
4.5. При отказ на граничните служби да допуснат влизане на ПОТРЕБИТЕЛЯ на територията на съответната държава, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи връщане на заплатената сума за туристическа услуга.
4.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да прехвърли правата и задълженията си по договора на трето лице, което отговаря на всички изисквания за осъществяване на пътуването, като предварително уведоми за това туроператора или туристическия агент в срок, определен в договора.
4.7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ, който прехвърля своите права и задължения, и лицето, на което се прехвърля пътуването, са солидарно отговорни пред туроператора за заплащане на общата цена по договора и на разходите, свързани с прехвърлянето.
4.8. ТУРОПЕРАТОРЪТ притежава застраховка „Отговорност на Туроператора” – полица № 1329170450000032 – ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД
4.9 При неизпълнение на програмата по независещи от ТУРОПЕРАТОРА причини, последният не носи отговорност.
4.10 ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за загубени или откраднати документи, пари и вещи на ПОТРЕБИТЕЛЯ по време на екскурзията. В случай на откраднат задграничен паспорт или лична карта, ПОТРЕБИТЕЛЯ се ангажира лично да си уреди ПАСАВАН в Посолството на РБългария в съответната държава и да си организира връщането в България на собствени разноски.
4.11. ТУРОПЕРАТОРЪТ не възстановява сумата за екскурзията, ако на границата КЛИЕНТА не бъде допуснат от Граничните служби да влезе в съответната страна.
4.12. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора от страна на туриста и/или на потребителя.
5. РЕКЛАМАЦИИ И АНУЛАЦИИ
5.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от организираното пътуване по всяко време, като отказът му има следните последствия:
5.1.1. Отказ до 49 дни преди датата на заминаване – ПОТРЕБИТЕЛЯТ не дължи неустойка на ТУРОПЕРАТОРА. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да върне приетия депозит на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
5.1.2. Отказ 48-36 дни преди датата на заминаване – ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща 50% неустойка от общата цена на услугата (съгласно настоящия договор) на ТУРОПЕРАТОРА.
5.1.3 Отказ 35-22 дни преди датата на заминаване – ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща 75% неустойка на ТУРОПЕРАТОРА от общата цена на услугата съгласно настоящия договор.
5.1.4 Отказ 21-0 дни преди датата на заминаване (No show)– ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща 100% неустойка на ТУРОПЕРАТОРА от общата цена на услугата съгласно настоящия договор.
5.2.При анулация на пътуването поради болест или други лични причини, свързани с ПОТРЕБИТЕЛЯ, той губи платените на ТУРОПЕРАТОРА суми в съответствие със сроковете на анулация и в размерите по т.6.1 от подписания договор
5.3 Рекламациите във връзка с изпълнението на договора се правят в писмен вид и се приемат от туристическия агент, записал клиента, до 14 дни след завършване на пътуването. Рекламацията е валидна само при наличие на тристранен протокол, съставен и подписан от ПОТРЕБИТЕЛЯ, ХОТЕЛА и ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ТУРОПЕРАТОРА, обслужвал ПОТРЕБИТЕЛЯ.
6. ВИЗИ И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ
6. 1. За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, Туроператорът предоставя информация в писмен вид или по друг подходящ начин, както и при желание от Потребителя изразено в писмен вид да съдейства на Потребителя, като му предоставя необходимите документи /резервации, ваучер. билети и др./ Туроператорът не носи отговорност при отказ на виза. Не представянето на документите и незаплащането на таксите или неявяването в посолството на лично интервю, ако е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на Потребителя.
6.2. Издаването на виза за съответната държава е в компетенция единствено на посолството и не се гарантира от Туроператора. В случай на отказ от страна на Посолството платените от Потребителя вноски, не се възстановяват
6. 3. Данни за други изискуеми от потребителя документи, необходими за осъществяване на пътуването, се съдържа в допълнително предоставената от туроператора информация.
7. СПОРОВЕ
Страните решават споровете помежду си с двустранни споразумения, взаимни отстъпки и компромиси. В случай, че такива не бъдат постигнати спорът ще се отнесе към компетентен български съд за разрешаване.
За неуредени в настоящия договор положения, както и по отношение на тълкуването и прилагането на клаузите от договора, се прилага цялото действащо българско законодателство.
8. РЕД ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
8.1 Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договора, а за всички неуредени въпроси се прилага ЗТ и бълг. законодателство.
8.2. Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на Договора се извършва в писмена форма.
8.3 При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Proceed Booking